Enerji ve Madencilik Sektörü

Enerji Sektörü ve  Madencilik

Enerji

İlimizin Sancak Beldesi ve Karlıova Derinçay bölgesinde bulunan zengin linyit yatakları kullanılarak termik santral kurulması, zengin su kaynaklarıyla hidroelektrik santrallerinin kurulması, Türkiye ortalamasının üstündeki güneş ve rüzgar potansiyelinden faydalanılarak yenilenebilir enerji üretimi bu alandaki önemli potansiyel yatırım alanlarıdır.

Madencilik

Madenler

Bölgedeki başlıca endüstriyel hammadde ve metalik maden yatakları demir, kurşun-çinko, fosfat ve dişten olarak sayılabilir. Bingöl ilindeki maden yatakları çoğunlukla Genç ilçesinde bulunmaktadır. Demir yatak ve zuhurları Genç ilçesinde yer almakta olup, genellikle beraberinde apatit de içermektedir. Genç ilçesindeki demir madenlerinin zenginleştirilmesine yönelik olarak 2013 – 2014 yıllarında iki adet zenginleştirme tesisi kurulmuştur. İldeki bir diğer metalik maden ise Genç-Servi’deki ortalama 21.600 ton görünür ve muhtemel rezerve sahip kurşun - çinko cevherleşmesidir. Endüstriyel hammaddeler bakımından Genç-Halveliyan sahasında düşük - orta sıcaklık refrakter ve seramik hammaddesi olarak kullanılmaya elverişli 140.000 ton disten rezervi belirlenmiştir. Genç ilçesinde ayrıca fosfat yatak ve zuhurları da yer almakta olup, buradaki fosfat rezervleri apatitli manyetit potansiyelidir. Karlıova ilçesindeki alt ısıl değerleri 1458 ve 1663 kcal/kg olan ve toplam 83.662.000 ton görünür rezerve sahip linyit sahaları bulunmaktadır.

Linyit sahası; Bingöl ilinin Karlıova ilçesi Derinçay(Halifan) köyü civarında yer almaktadır. Saha Bingöl-Karlıova karayoluna 5 km, Bingöl’e 45 km uzaklıktadır. Kömürlü saha plato görünümündedir. Kuzeyden güneye doğru kıvrımlar oluşturarak akan Göynük çayı kömürlü sahayı batıdan sınırlar. Doğu Anadolu bölgesinin Afşin-Elbistan’dan sonra en önemli linyit havzası olması nedeniyle Bingöl Karlıova linyitlerinin gecikmeden yapılacak bir termik santralde yakıt olarak kullanılması öncelikle bölge ve dolayısıyla ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır. Kükürt oranının düşük olması nedeniyle atmosfere karışacak CO2 emisyonu da az olacaktır. Ayrıca Sancak beldesi civarında çok zengin linyit yatakları bulunmaktadır.

Bingöl’deki maden suyu kaynakları ise; Kiğı ilçesi İki Evler madensuyu, Yedisu ilçesi Yeşilgöl madensuyu, Kiğı ilçesi Dimilyan madensuyu ve Yedisu ilçesi maden suyudur.

 

Bakır-Kurşun-Çinko

(Cu-Pb-Zn)

Genç-Servi-Çobançeşmesi Köyü

Tenör: Ortalama % 45 Pb-Zn

Rezerv: 21.600 ton görünür+muhtemel rezerv.

 

Çimento

Hammadeleri

(Çmh)

Alikirek Köyü Saha

Tenör :Orta kalite

Rezerv: 125.000.000 ton mümkün kireçtaşı, 2.700.000 ton muhtemel kil rezervi.

 

Kaolen (Kao)

Merkez-Kurudere Köyü Sahası

Tenör :% 18 Al2O3, % 2 Fe2O3, % 70 SiO2 (alunit içerikli)

Rezerv: 60.000 ton mümkün rezer

 

Demir (Fe)

Genç-Avnik Koşal, Gonaçtepe, Haylandere, Hamek, Arduvan, Kelmetepe, Kılhaz ve İbrahiman Demir yatak ve

zuhurları

Tenör: : %13-61 Fe3O4,

Rezerv: % 51.38 Fe3O4 tenörlü 53 milyon ton görünür, % 41-44 Fe3O4 tenörlü 16 milyon ton muhtemel+mümkün

rezerv. Demir Çelik işletmelerinin istemiş olduğu limitlerin üzerinde P2O5 (apatit) içerdiğinden yatak

işletilmemektedi

 

Fosfat (P)

Genç-Avnik Apatitli Manyetit Sahaları

Fosfat rezervleri apatitli manyetit potansiyelidir. Bölgedeki fosfat yatakları demir ile birlikte işletildiğinde ve

zenginleştirme çalışmaları olumlu olması halinde ekonomik olabilecektir

Tenör :% 0. 67-12.96 P2O5 ve % 16-59.42 Fe2O3

Rezerv: 109.137.696 ton görünür+ muhtemel+mümkün.

 

Disten (ds)

Genç-Halveliyan Sahası

Tenör :% 5-25 disten ve % 26 Al2O3,

Rezerv: 140.000 ton muhtemel rezerv olup yatak işletilmemektedir. Zenginleştirilebilmesi halinde düşük-orta

sıcaklık refrakter ve seramik hammaddesi olarak kullanılabilir.

 

Jeotermal Kaynaklar

Jeotermal enerji maliyetinin gerek elektrik üretimi, gerekse ısıtmacılıkta alternatif kaynaklara göre oldukça düşük olması nedeniyle jeotermal kaynaklar bulundukları yörelerde öncelikli enerji kaynağı olarak dikkate alınmalıdır. Ekonomik ve temiz enerji sağlayan jeotermal kaynaklarının öncelikli olarak devreye alınması bu yörelere ve ülkemize önemli ölçüde ekonomik ve sosyal katkı sağlayacaktır.

 

Bingöl’de Mevcut Jeotermal Kaynaklar:

62C sıcaklıktaki Karlıova ilçesi Göynük Hacıyan kaplıcası, 36 47C sıcaklıktaki Bingöl Merkez Kös kaplıcası, 34C sıcaklıktaki Yayladere Hasköy kaplıcası, 52C sıcaklıktaki Kiğı ilçesi Harur kaplıcası ve 2014 yılında Ilıcalar beldesinde yapılan sondajla bulunan 55C sıcaklıktaki yeni kaynaktır.

Hacılar köyü mevkiindeki jeotermal kaynak ve 2014 yılında bulunan jeotermal kaynak jeotermal seracılık, jeotermal enerjili konut ısıtma sistemleri ve sağlık turizmine yönelik hizmet veren termal tesislerde kullanılabilir.

Bingöl’de halen aktif olarak kullanılan Kös kaplıcaları büyük bir turizm potansiyeline sahip olup her yıl binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilmektedir. Kös kaplıcaları suyunun analiz raporlarına göre kaplıca suyu kemik hastalıkları, diş çürümeleri, mide ve bağırsak hastalıkları, idrar yolları hastalıkları, sinirsel hastalıklar, gut hastalığı, kalp ve damar hastalıkları, şeker hastalıkları, kadın hastalıkları ve beslenmeye bağlı flor eksikliğinin tedavisinde faydalıdır.

Bingöl ili önemli bir yatırım alanına sahip olan jeotermal kaynaklardan yeterince faydalanılması durumunda yöreye önemli bir gelir ve istihdam kaynağı oluşturacaktır.